111

222

333

444

Mar 14

แจ้งปรับปรุงหอพัก สกสค. (อาคาร 7 ชั้น)

หอพัก สกสค. (อาคาร 7 ชั้น) อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น วัน เวลา เปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โรงแรมและที่พักใกล้เคียงที่สามารถติดต่อได้

โรงแรมดุสิตเพลส (ราชภัฏสวนดุสิต) 02-2417571

โรงแรมเก้าเจ้าจอม (ราชภัฏสวนสุนันทา) 02-2436868-9

โรงแรมอาคารที่พักกรมการปกครอง 02-2412552

โรงแรมปริ้นพาเลส 02-6687527-8

โรงแรมตรัง 02-2822141-4

โรงแรมนิวเวิร์ลลอร์ด 02-2815596

โรงแรมไทยโอเต็ล 02-2822831-3

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 02-4340090-3

โรงแรมรัตนโกสินทร์ 02-2229111-2

โรงแรมเฟริสท์ 02-2550100

สันนิบาตสหกรณ์ 02-6693254-62

Mar 04

ประกาศผลการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

ตามที่มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปี  2559  และที่ประชุมคณะกรรมการ  สกสค.  จังหวัด  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  ได้พิจารณาคัดเลือกและมีมติสรุปผลดังนี้

  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ได้แก่

– นายศุภณัฐ  สุขใส  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง

บุตรของนางศุภวัน  สุขใส  ครู คศ. 2  โรงเรียนท่าชีวิทยาคม  อ.บ้านนาสาร

  1. ระดับปริญญาตรี ได้แก่

– น.ส.พัชรพร  วรรณวงศ์  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนพนมศึกษา  อ.พนม

บุตรของนางรัตนา  วรรณวงศ์  ครู คศ. 2  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  อ.พนม

Mar 03

การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

ด้วยมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  จะให้ทุนการศึกษา  ปีการศึกษา  2559  แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  จำนวน  5  ทุนทั่วประเทศ  มีมูลค่าทุนละ  25,000  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า  ไม่มี ข้อผูกพันใดๆ  และไม่ต่อเนื่อง  โดยให้ผู้ที่สนใจยื่นแบบขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  ภายในวันที่  8  กรกฎาคม  2559  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดตาม  ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  รายละเอียดตาม  ประกาศมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ

Mar 03

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559

รูปภาพมูลนิธิ 1

ด้วยมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  จะให้ทุนการศึกษาปีการศึกษา  2559  แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เรียนดี  และมีความประพฤติดี  ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่  3 – 4  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด  ปีการศึกษา 2559  จังหวัดละ  1  ทุน  มูลค่าทุนละ 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)    รวมทั้งสิ้น  83  ทุนทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า  ไม่มีข้อผูกพันใดๆ  และไม่ต่อเนื่อง

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ และแบบขอรับทุนฯ  และยื่นแบบขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ณ สำนักงาน  สกสค.  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายในวันที่  29  กรกฎาคม  2559

Feb 12

ประชุมรับฟังปัญหาโครงการพัฒนาชีวิตครู

a1การประชุมรับฟังปัญหาข้อมูลและแนวทางการแก้ไขและประสานความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาชีวิตครู โดย นายกชบดินฐ ภูมิพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสำนักงาน ปฎิบัติหน้าที่ผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู เมื่อวันที่ 29  มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ »

Feb 11

มอบทุนการศึกษาทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

tunนายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด สุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จบการศึกษา ประจำปี 2557 ปีการศึกษาละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องให้แก่ นางสาวชนากานต์ สุวรรณเมฆ บุตรนางอุไร ทองจิตร โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี